BG
  »  Банкови данни

Банкови данни на ДГ Корабче

Банковата сметка на детската градина е:

IBAN: BG62SOMB91303140407900

BIC: SOMBBGSF

ВАЖНО: Когато се плаща месечна такса за дете, в платежния документ като основание за плащане, следва да се посочат: трите имена на детето, номера на групата и текста "такса за детска градина за месец..."

Допълнителните дейности се заплащат на каса в детската градина!