BG
  »  Педагогически колектив

Педагогически колектив

Име: Пенка
Фамилия: Вутева
Длъжност: Главен учител
Специалност: Предучилищна педагогика
Квалификация: Детски учител - магистър
Допълнителна квалификация: IV ПКС
Курсове:

 • „Методика на обучението на децата и учениците по ПДП“
 • „Информационните технологии в предучилищното образование“
 • „Разрешаване на конфликти в детската градина“
 • „Оказване на първа долекарска помощ на деца до 8г.“
 • „Емоционални и поведенчески разстройства, девиации и отклонения в поведението“
 • „Сътрудничество между учителя и родителя в детската градина“
 • „Преодоляване на агресията в предучилищна възраст“
 • „Диагностика“
 • „Интерактивна бяла дъска“
 • „Развиващи игри за децата в детската градина“
 • „Разработване на упражнения за работа с интерактивна дъска в детската градина“

Трудов стаж в системата на образованието: 34 г.
Образование: средно, полувисше, висше
Професионални интереси: Иновации в областта на предучилищното възпитание и обучение, детска психология
Разработка и участие в проекти: „Вкусните биоградинки“
Други дейности и интереси, които имат отношение към работата: Българско народно творчествоИме: Пенка
Фамилия: Боговска
Длъжност: Старши учител
Специалност: Предучилищна педагогика
Квалификация: IV ПКС
Допълнителна квалификация:

 • Сертификат за завършен курс: „Развиващи игри за деца от детските градини”, 2016г.
 • Сертификат за завършен курс: „Педагогическо портфолио” , 2013г.
 • Сертификат за завършен курс: „Емоционално възпитание и емоционална интелигентност” , 2012г.
 • Сертификат за завършен курс: „Превенция на агресивното поведение в детската градина” , 2011г.

Трудов стаж в системата на образованието: 31г.
Образование: висше, магистър „Предучилищна педагогика”
Професионални интереси: Български език и литература
Разработка и участие в проекти: Проект BG 051PO001-4.105-0157 „Дъга от детски светове”
Други дейности и интереси, които имат отношение към работата: Българско народно творчество

Име: Райна
Фамилия: Стоянова
Длъжност: учител
Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика – „Магистър”
Квалификация: педагог, детски учител, начален учител
Допълнителна квалификация:

 • I ПКС;
 • "Доктор” по научната специалност – Методика на обучението по математика
 • „Магистър” по Социална педагогика.

Трудов стаж в системата на образованието: 11 години
Образование: висше –„ доктор“
Публикации:

1.Стоянова, Р. Анализ на входно равнище по математика в трети клас. В сб.: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България. С., ИК „ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ”, 2007.

2.Стоянова, Р. Анализ на входно равнище по математика във втори клас. – Начално образование, 2008, №2.

3.Стоянова, Р. Прилагане на групова работа в обучението по математика в трети клас. В сб.: 120 години Софийски университет „Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука. С., ИК „ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ”, 2008.

4.Стоянова, Р. Прилагане на групова работа в обучението по математика във втори клас. – Начално образование, 2009, №3.

Професионални интереси: Свързани с обучението по математика в детската градина
Други дейности и интереси, които имат отношение към работата:

-        Изготвяне на електронни ресурси за реализиране на образователната дейност по математика, български език и околен свят в детската градина;

-        Използване на интерактивни средства в работата;

-        Разработване на материали за индивидуална работа;

Осигуряване на допълнителни материали в учебно-възпитателния процес съобразно познавателните възможности на децата.

 

Име: Детелинка
Фамилия: Сидерова
Длъжност: Старши учител
Специалност: Предучилищна педагогика
Квалификация: Детски учител
Допълнителна квалификация: IV ПКС
Трудов стаж в системата на образованието: 36 г.
Образование: ТО „Йорданка Николова”, гр. Русе, професионален бакалавър ИДУ „Вела Благоева”, гр. Русе
Професионални интереси:Съвместна дейност с външни за детската градина личности.
Разработка и участие в проекти: „Вкусни градинки”
Други дейности и интереси, които имат отношение към работата:

 - Дейности от направление ИК

 - Изработване на информационни материали за контакт и общуване с родители

 - Художествено-творческа дейност

Име: Росица
Фамилия: Георгиева
Длъжност: старши учител
Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика
Квалификация: магистър - педагог
Допълнителна квалификация: магисър – българска филология, V ПКС
Трудов стаж в системата на образованието: 13 години
Образование: средно – 93 ЕСПУ „ Лазар Станев” – гр.София
висше – Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград
висше – Софийски университет „Св. Климент Охридски”
V ПКС – Софийски университет „Св.Климент Охридски”
Квалификационни курсове:“ Разработване на упражнения за работа с интерактивна дъска в детската градина“.
Професионални интереси: Интерактивни методи


Име: Марийка 
Фамилия: Тодорова 
Длъжност: учител 
Специалност: География 
Квалификация: Детски учител 
Допълнителна квалификация: Предучилищна педагогика 
Трудов стаж в системата на образованието: 1 година. 
Образование: Висше - ЮЗУ \"Неофит Рилски\" - Благоевград 
Преквалификация - Софийски Университет \"Св. Климент Охридски\" 

Квалификационни курсове:“ Разработване на упражнения за работа с интерактивна дъска в детската градина“.
Професионални интереси: Деца с индивидуални потребности 
Други дейности и интереси, които имат отношение към работата: Детска психология, ръчен труд

Име: Стоилка
Фамилия: Николова
Длъжност: учител
Специалност: Предучилищна педагогика
Квалификация: Детски учител
Трудов стаж в системата на образованието: 31 години
Образование: висше – бакалавър
Квалификационни курсове: 

▪ „Професионално портфолио на учителя и атестиране на педагогическите специалисти“

▪„Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти, посредством запознаването им с нормативната уредба, относима към системата на образованието, за адекватни реакции спрямо агресията на ученици, родители и общественост“

▪ „Използване на интерактивни методи в детската градина“

▪ „Агресията между децата в детската градина“

Професионални интереси: Интерактивни методи
Други дейности и интереси, които имат отношение към работата: Художествена и творческа дейност

 

Име: Магдалена
Фамилия: Каукова
Длъжност:  учител
Специалност: Педагогика
Квалификация: магистър – педагог
Допълнителна квалификация: Предучилищна педагогика
Трудов стаж в системата на образованието: 1 година  
Образование:

Висше – СУ „Св. Климент Охридски“ – бакалавър
Висше – СУ „Св. Климент Охридски“ – магистър

Професионални интереси: Деца с индивидуални потребности
Други дейности и интереси, които имат отношение към работата:

Използване на интерактивни средства в работата

Психолог

Име: Анастасия

Фамилия: Русева

Длъжност: Психолог

Специалност: Психология

Квалификация: Магистър Обща психология

Допълнителна квалификация:

 • Консултантско ниво по Фамилна и индивидуална психотерапия
 • Магистър Българска филология, педагог
 • Сертификационно обучение за работа със Скрининг тест за детско развитие Denver II
 • Сертификационно обучение „Терапевтична работа с деца с помощта на психодрамата“
 • Квалификационно обучение Приложна психология в образованието на различни теми, свързани с работата на психолога в ДГ и училище
 • Семинар „Нови развития в Миланския подход“ с гост лектор Умберта Телфенер – Фамилна терапия
 • Семинар „Предизвикателства (в процеса на подпомагането) на колективната интелигентност“ с гост лектор Шантал Нев – Психодрама, индивидуална и групова психотерапия

Трудов стаж в системата на образованието: 8 години

Образование: магистър „Българска филология“, магистър „Психология“

Членства:

 • Член на Дружеството на психолозите в България, рег. № BG-RP-2141
 • Член на Академия Приложна психология в образованието

Професионални интереси: Превенция и грижа за психичното здраве и развитие на децата. Оптимизиране на взаимоотношенията на всички нива в процеса на обучение и възпитание в ДГ. Фамилна система – отношения и взаимодействие.

Други дейности и интереси, които имат отношение към работата: Емоционалната компетентност и нейните ползи за развитието на личността.