BG

Съобщение

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с изменение на Закона за местните данъци и такси, считано от 01.04.2022г.,отпадат таксите за детските градини.

От 01.05.2022г. ще се събират такси само за допълнителните дейности, които посещават децата Ви. Срокът за заплащане на съответните суми остава от първо до десето число на месеца при ЗАС.

Напомняме следното относно представяне на документи за отсъствията на децата от ДГ:

-         Отсъствия по медицински причини – представя се медицинска бележка от личен лекар за периода.

-         Отсъствия по семейни причини – ПРЕДВАРИТЕЛНО подадено заявление за периода на отсъствие.

-         От 01.04.2022г. НЕ се приемат заявления за отсъствия по причина епидемична обстановка, свързана с КОВИД.

-         ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ПОВЕЧЕ ОТ 10 РАБОТНИ ДНИ НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНАТА, ДЕТЕТО СЕ ПРИЕМА С МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР ЗА ЛИПСА НА КОНКТАКТ СЪС ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.

                                                                                     От ръководството