BG
  »  Педагогически колектив

Педагогически колектив

 

Име: Пенка
Фамилия: Боговска
Длъжност: Старши учител
Специалност: Предучилищна педагогика
Квалификация: IV ПКС
Допълнителна квалификация:

  • Сертификат за завършен курс: „Развиващи игри за деца от детските градини”, 2016г.
  • Сертификат за завършен курс: „Педагогическо портфолио” , 2013г.
  • Сертификат за завършен курс: „Емоционално възпитание и емоционална интелигентност” , 2012г.
  • Сертификат за завършен курс: „Превенция на агресивното поведение в детската градина” , 2011г.

Трудов стаж в системата на образованието: 31г.
Образование: висше, магистър „Предучилищна педагогика”
Професионални интереси: Български език и литература
Разработка и участие в проекти: Проект BG 051PO001-4.105-0157 „Дъга от детски светове”
Други дейности и интереси, които имат отношение към работата: Българско народно творчество

Име: Райна
Фамилия: Стоянова
Длъжност: учител
Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика – „Магистър”
Квалификация: педагог, детски учител, начален учител
Допълнителна квалификация:

  • I ПКС;
  • "Доктор” по научната специалност – Методика на обучението по математика
  • „Магистър” по Социална педагогика.

Трудов стаж в системата на образованието: 11 години
Образование: висше –„ доктор“
Публикации:

1.Стоянова, Р. Анализ на входно равнище по математика в трети клас. В сб.: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България. С., ИК „ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ”, 2007.

2.Стоянова, Р. Анализ на входно равнище по математика във втори клас. – Начално образование, 2008, №2.

3.Стоянова, Р. Прилагане на групова работа в обучението по математика в трети клас. В сб.: 120 години Софийски университет „Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука. С., ИК „ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ”, 2008.

4.Стоянова, Р. Прилагане на групова работа в обучението по математика във втори клас. – Начално образование, 2009, №3.

Професионални интереси: Свързани с обучението по математика в детската градина
Други дейности и интереси, които имат отношение към работата:

-        Изготвяне на електронни ресурси за реализиране на образователната дейност по математика, български език и околен свят в детската градина;

-        Използване на интерактивни средства в работата;

-        Разработване на материали за индивидуална работа;

Осигуряване на допълнителни материали в учебно-възпитателния процес съобразно познавателните възможности на децата.

Име: Росица
Фамилия: Георгиева
Длъжност: старши учител
Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика
Квалификация: магистър - педагог
Допълнителна квалификация: магисър – българска филология, V ПКС
Трудов стаж в системата на образованието: 13 години
Образование: средно – 93 ЕСПУ „ Лазар Станев” – гр.София
висше – Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград
висше – Софийски университет „Св. Климент Охридски”
V ПКС – Софийски университет „Св.Климент Охридски”
Квалификационни курсове:“ Разработване на упражнения за работа с интерактивна дъска в детската градина“.
Професионални интереси: Интерактивни методи


Име: Марийка 
Фамилия: Тодорова 
Длъжност: учител 
Специалност: География 
Квалификация: Детски учител 
Допълнителна квалификация: Предучилищна педагогика 
Трудов стаж в системата на образованието: 1 година. 
Образование: Висше - ЮЗУ \"Неофит Рилски\" - Благоевград 
Преквалификация - Софийски Университет \"Св. Климент Охридски\" 

Квалификационни курсове:“ Разработване на упражнения за работа с интерактивна дъска в детската градина“.
Професионални интереси: Деца с индивидуални потребности 
Други дейности и интереси, които имат отношение към работата: Детска психология, ръчен труд

Име: Магдалена
Фамилия: Каукова
Длъжност:  учител
Специалност: Педагогика
Квалификация: магистър – педагог
Допълнителна квалификация: Предучилищна педагогика
Трудов стаж в системата на образованието: 1 година  
Образование:
Висше – СУ „Св. Климент Охридски“ – бакалавър
Висше – СУ „Св. Климент Охридски“ – магистър
Професионални интереси: Деца с индивидуални потребности
Други дейности и интереси, които имат отношение към работата:
Използване на интерактивни средства в работата

Име: Младенка
Фамилия: Каменова
Длъжност: старши учител
Специалност: Предучилищна педагогика
Квалификация: Трето ПКС по Предучилищна педагогика
Допълнителна квалификация: Българска филология – магистър
Трудов стаж в системата на образованието: 18 години
Образование: висше
Професионални интереси: Ранно детско развитие и подготовката на децата за училище
Други дейности и интереси, които имат отношение към работата: Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

  

Име: Мария
Фамилия: Иванчева
Длъжност: учител
Специалност: Обществено здраве и здравен мениджмънт – бакалавър
Допълнителна квалификация: Начална и предучилищна педагогика – магистър
Квалификационни курсове:
„Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици“
Трудов стаж в системата на образованието: 1 година
Образование: висше
Други дейности и интереси, които имат отношение към работата: арт педагогика

 

Име: Стоянка
Фамилия: Нецова
Длъжност: учител
Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика
Квалификационни курсове:
„Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици“
Трудов стаж в системата на образованието: 1 година
Образование: средно-специално
Професионални интереси: предучилищно образование
Други дейности и интереси, които имат отношение към работата: ранно езиково обучение, арт занимания за деца, говорни нарушения при децата